LIFE BioTHOP online Technical seminar on 59th Hop Seminar / LIFE BioTHOP spletni tehnični seminar v okviru 59. seminarja o hmeljarstvu

SI IHPS je tudi v letu 2022 organiziral spletni tehnični seminar in  91 udeležencem predstavili rezultate LIFE BioTHOP projekta. Uvodoma je udeležence nagovoril minister dr. Jože Podgoršek. Dr. Barbara Čeh (IHPS, vodilni partner) je predstavila kompostiranje hmeljevine. Poudarila je natančno izdelana navodila za kompostiranje, izdelan video in smernice, ki so v pripravi. Prisotne je povabila k ogledu vsebin na spletni strani in družbenih omrežjih BioTHOP projekta. V nadaljevanju sta Matej Zupanc in Joris Cambie predstavila praktično izvajanje kompostiranja na kmetiji v Sloveniji in na ekološki kmetiji v Belgiji. Oba govornika sta pohvalila dobre lastnosti uporabe PLA vrvice. Ekološki hmeljar iz Belgije je poudaril prednosti pravilnega kompostiranja za izdelavo dobrega komposta, ki je primeren za gnojenje že naslednjo pomlad. Izpostavil je 3 pomembne parametre, ki jih moramo v procesu prilagajati, to so temperatura, kisik in voda. Julija Polanšek pa je predstavila možnosti uporabe komposta iz hmeljevine kot dobro rešitev za nadomeščanje nekega deleža potrebe po nabavi gnojil na kmetiji ter kot odlično obliko zagotavljanja preskrbljenosti tal s hranili. Spletnega seminarja so se udeležili hmeljarji,  deležniki, predstavniki ministrstev, različnih inštitucij, kot tudi sofinancerji projekta – občine SSD in partnerji.

EN In the frame of the traditional Hop Seminar organised by IHPS in 2022, we performed an online technical seminar and present the LIFE BiotHOP project results to 91 participants. In the beginning, the participants were addressed by Minister dr. Jože Podgoršek. Dr Barbara Čeh (IHPS, lead partner) presented composting hops process. She highlighted the detailed instructions for composting, the video made and the guidelines that are being prepared. Attendees were invited to view the content on the website and social networks of the BioTHOP project. Matej Zupanc and Joris Cambie presented the practical implementation of composting on the hop grower farm and on an organic farm in Belgium. Both speakers highlighted the good features of using a PLA twine. An organic hop grower from Belgium highlighted the benefits of proper composting to make good compost that is suitable for fertilizing next spring. He highlighted 3 important parameters that we need to adjust in the process, namely temperature, oxygen and water. Julija Polanšek presented the possibilities of using hop compost as a good solution to replace part of the need to purchase fertilizers on the farm and as an excellent form of ensuring the supply of soil with nutrients. The webinar was attended by hop growers, stakeholders, representatives of ministries, various institutions, as well as co-financiers of the project – municipalities of the Lower Savinja Valley and partners.