Test lončkov iz PLA za proizvodnjo sadik hmelja/ Testing PLA planting pots for hop plants production

lončki

SLO Ekipa projekta LIFE BioTHOP je začela s testiranjem industrijsko kompostabilnih sadilnih lončkov za proizvodnjo sadik hmelja. Oblikoval jih je projektni partner TECOS, in sicer najprej le iz mase PLA (na fotografijah in na videu prozorni lončki), v nadaljevanju pa so s partnerji Zelfo Technology in TECNO izdelali maso z dodajanjem vlaknin iz odpadne biomase hmelja (hmeljevina) (rjave barve na fotografijah). Ti predstavljajo prvo generacijo v projektu predvidenih razvitih sadilnih lončkov, ki predstavljajo okolju prijaznejšo alternativo plastičnim izdelkom za enkratno uporabo. Glede na testiranje v rastlinjakih Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije bomo lončke še dodelali, s ciljem dobrega odziva pri pridelavi sadik in 100 % biorazgradljivosti v industrijskih kompostarnah. Ti lončki bodo namreč lahko šli po uporabi v RJAVO KANTO, ali pa se bodo ponovno uporabili za pridelavo raznoraznih sadik vrtnin. Spremljajte projekt in si oglejte zanimiv video zasaditve prvih poskusov v BioTHOP sadilne lončke na povezavi: Test lončkov iz PLA

EN The team of  LIFE BioTHOP project has started testing tested industrial compostable (PLA) planting pots for hop plants production. Tecos, our partner in the project designed the model, initially only from PLA mass (transparent pots in photos and video), and then they were made with partners Zelfo Technology and TECNO by adding fibre from waste hop biomass (hops) (brown colour on photographs). These represent the first generation of the developed planting pots envisaged in the project, which represent more environmental friendly planting pots as an alternative to disposable single-use plastic products made of fossil-based sources. According to testing in IHPS greenhouses, the pots will be further modified, with the aim of a good response in seedling production and 100% biodegradability in industrial composting. These pots will be able to go to the brown composting containers after use, or they will be reused for the production of various vegetable seedlings. Follow the project and watch an interesting video of the first attempt at planting in BioTHOP planting pots at the link Testing PLA planting pots