Predstavitev LIFE BioTHOP EIP fokusni skupini EIP-AGRI FG 41 / Presentation of the LIFE BioTHOP project to the EIP focus group EIP-AGRI FG 41

EIP-AGRI41

SLO:  Da bi odpravili težave, ki jih predstavlja trenutna uporaba plastike v kmetijstvu EU in  izboljšali  morebitne škodljive vplive na okolje in zdravje ljudi v prihodnosti, so potrebni ukrepi za zmanjšanje uporabe plastike v kmetijstvu in raziskovanje  trajnostnih alternativ (npr. bio-plastika). Prav tako je pomembno določiti inovativne načine za ponovno uporabo in recikliranje plastičnega materiala. Vse to je glavni cilj skupine EIP-AGRI (FG) 41. Zaradi razmer COVID-19 je prvi sestanek EIP-AGRI FG 41 potekal prek platforme BBB. Na popoldanskem zasedanju prvega dne je dr. Vesna Miličić iz Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij predstavila projekt LIFE BioTHOP, kot eden dobrih primerov na področju krožnega gospodarstva, povezanega s kmetijstvom. Projekt je bil predstavljen 20 članom fokusne skupine EIP-AGRI (kmetje, svetovalci kmetov, raziskovalne organizacije, predstavniki industrije in nevladnih organizacij) iz 11 različnih držav EU. Med člani  FG je bil projekt sprejet kot eden izmed dobrih primerov, kako lahko v praksi zmanjšamo uporabo plastike v kmetijstvu. Več informacij o EIP-AGRI FG 41 najdete tukaj: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sl/focus-groups/reducing-plastic-footprint-agriculture

EN:  To address the problems posed by the current use of plastics in EU agriculture and to minimise the potentially harmful effects on the environment and human health in the future, actions to reduce the use of plastics on the farm and to explore sustainable alternatives (such as bio-based plastics) are urgently needed. It is equally important to identify innovative ways to reuse and recycle plastic material. All this is the main objective of the EIP-AGRI FOCUS GROUP (FG) 41. Due to the COVID-19 situation the first meeting of the EIP-AGRI FG 41 was held on-line via BBB platform. In the afternoon session of the first-day LIFE BioTHOP project was presented by dr. Vesna Miličić from the Chamber of Agricultural and Food Enterprises as one of the good examples in the area of the circular economy-related to agriculture. The project was presented to 20 EIP-AGRI focus group members (farmers, farmers’ advisors, researches, industry and NGO representatives) from 11 different EU countries. It was very well accepted among the FG members as one of the good examples of how the use of plastics in agriculture can be reduced in practice. More information about the EIP-AGRI FG 41 can be found here:
https://ec.europa.eu/…/reducing-plastic-footprint-agricultu…