Aktivnosti

Izvajanje projektov LIFE je razdeljeno na pet sklopov:

A. Pripravljalne akcije (Akcija A1)
B. Izvedbene akcije (Akcije B1 do B5)
C. Spremljanje učinka projektnih ukrepov (Akciji C1 in C2)
D. Ozaveščanje javnosti in razširjanje rezultatov (Akciji D1 in D2)
E. Koordinacija projekta (Akcija E1)

A. Pripravljalna akcija

A1 Poljski poskusi z obstoječo biorazgradljivo PLA vrvico in zbiranje hmeljevine

V prvih mesecih projekta smo komercialno dostopno vrvico tipa PLA Elite Bio, ki jo proizvaja in dobavlja partner Lankhorst Yarns (LEP), napeljali na 25 ha z namenom testiranja na večji površini in pridobitve informacij, ki bodo služile tekom projekta kot podlaga za modifikacijo vrvice za potrebe hmeljarstva.

Read more

B. Izvedbene akcije

B1 Predelava hmeljevine v novo dragoceno surovino

Na IHPS bomo naredili navodila za strokovno kompostiranje hmeljevine, prepletene z biorazgradljivo in kompostabilno BIOTHOP PLA vrvico, in sicer s poskusi 100 ton le-te v letih 2019 in 2020, s ciljem pridobitve kakovostnega komposta.

Read more

B2 Modifikacija obstoječe PLA vrvice v BioTHOP PLA vrvico – vrvico za sektor hmeljarstva

V akciji B2 bo partner LEP na podlagi rezultatov testiranj obstoječe PLA vrvice (Elite®Bio Twine) s strani IHPS v hmeljiščih izvedel modifikacijo le-te v BioTHOP PLA vrvico, prilagojeno za potrebe v hmeljarstvu. Material bo imel večjo odpornost na vremenske vplive in mehanske obremenitve, hkrati pa se bodo pri modifikacijah upoštevale smernice in predpisi za biorazgradljivost oziroma za kompostiranje na kraju samem.

Read more

B3 Proizvodnja biorazgradljive embalaže za steklenice

V akciji B3 bo partner TRIDAS z uporabo celuloznih vlaken, kaši podobnega materiala, ki ga bo iz hmeljevine pridobil partner Zelfo Technology, izdelal embalažo za steklenice vina.

Read more

B4 Proizvodnja biorazgradljivih lončkov za uporabo v vrtnarstvu

V akciji B4 bomo iz novo razvitega kompozitnega materiala izdelali demonstrativne brizgane sadilne lončke za hitrorastoče poljedelske kulture, ki bodo osnovani na biopolimeru polimlečne kisline (PLA) in vlaknih odpadne hmeljevine.

Read more

B5 Ponovljivost in prenosljivost rezultatov

Ponovljivost in prenosljivost rezultatov projekta bo potekala na tri načine, in sicer v druge industrijske sektorje in transregionalno: i) v druge postopke transformacije (ekstruzijsko pihanje), (ii) v nove aplikacije (biofilmi) in (iii) transregionalno v vsaj 5 drugih držav EU.

Read more

C. Spremljanje učinka projektnih ukrepov

C1 Spremljanje vpliva projekta

Akcija C1 vključuje ključna kazalnika za uspešno izvedbo in dokončanje projekta ter spremljanje in oceno učinka projekta. Spremljali bomo napredovanje projekta, pravočasno zaznavali morebitne zamude in tehnične in / ali ekonomske konflikte, ki bi lahko nastali med izvajanjem.

Read more

C2 Zaključki in priporočila

Zaključki projekta s priporočili bodo temeljili na spremljanju projektnih aktivnosti. Primerjali bomo začetne pričakovane cilje z rezultati aktivnosti ter ocenili rezultate projekta in koristi novih proizvodov.

Read more

D. Ozaveščanje javnosti in razširjanje rezultatov

D1 Strategija komunikacije

Glavni cilji komunikacije so zagotoviti ustrezno in učinkovito posredovanje informacij ter pozitiven vpliv rezultatov projekta na območje EU. Ciljne javnosti bomo seznanjali z rezultati preko različnih medijev in interaktivnih komunikacijskih kanalov.

Read more

D2 Razširjanje rezultatov projekta in udeležba zainteresiranih javnosti

Vsi partnerji projekta bomo razširjali rezultate projekta na lokalni, regionalni in mednarodni ravni ter krepili sodelovanje zainteresiranih javnosti med in po izvedbi projekta.

Read more

E. Koordinacija projekta

E1 Vodenje projekta

Vodenje projekta poteka po Uredbi LIFE ter postopkih in strukturi, kot je dogovorjena v partnerskem sporazumu in glede na dogovore odbora projekta.

Read more