C1 Spremljanje vpliva projekta

Akcija C1 vključuje ključna kazalnika za uspešno izvedbo in dokončanje projekta ter spremljanje in oceno učinka projekta. Spremljali bomo napredovanje projekta, pravočasno zaznavali morebitne zamude in tehnične in / ali ekonomske konflikte, ki bi lahko nastali med izvajanjem. O vseh pridobljenih rezultatih bomo poročali v aplikaciji LIFE Posebni kazalci. Zbrali bomo podatke za pripravo ocene življenjskega cikla (LCA) in izmerili okoljski odtis novo proizvedenih materialov, izdelkov in postopkov BioTHOP. Kazalniki možnih socio-ekonomskih vplivov projekta BioTHOP vključujejo neposredno / posredno rast zaposlovanja, krepitev drugih dejavnosti (npr. ekoturizem), zmanjševanje socialne in ekonomske izolacije ter dvig prepoznavnosti območja / regije (povečevanje uspešnosti lokalne skupnosti). Ključne kazalnike projekta bomo redno posodabljali.

IMG_akcijaC11

V okviru te akcije bomo izdelali tri izdelke, ki ju lahko najdete med Izročki:

  • Kazalniki socio-ekonomskega učinka projeka
  • Analiza življenjskega cikla (LCA) in stroškov življenjskega cikla (LCC)
  • Končni posebni kazalniki projekta LIFE BioTHOP